Transposició de la Directiva de Distribució d’Assegurances

Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 3/2020 de 4 de febrer de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea.

El Reial decret llei que consta de 2 llibres i transposa juny Directives, entre altres, la Directiva 2016/97 de Parlament Europeu i de Consell de 20 de gener de 2016, sobre la distribució d’assegurances, entra en vigor el 6 de febrer de 2020, dia següent a la seva publicació al BOE.

La finalitat de la norma, segons la seva pròpia exposició de motius és garantir la protecció dels drets dels prenedors, assegurats i beneficiaris per contracte d’assegurança, així com promoure la llibertat en la contractació de productes de naturalesa asseguradora.

Les principals novetats de la nova regulació se centren en la regulació exhaustiva del deure d’informació al client de productes d’assegurances, detallant la informació general prèvia a proporcionar per l’entitat asseguradora, la informació prèvia que ha de facilitar el mediador d’assegurances, la informació i assessorament previs a la subscripció del contracte d’assegurança i el document d’informació prèvia al contracte d’assegurança.

El distribuïdor d’assegurances haurà, a més, a més, d’informar sobre la remuneració rebuda en relació amb el mateix. Aquesta obligació es concreta per als mediadors d’assegurances amb l’obligació d’informar si en relació amb el contracte, treballen a canvi d’un honorari, d’una comissió, de qualsevol altre tipus de remuneració.

Pel que fa al règim transitori, s’estableix un termini d’adaptació de 3 mesos tant per asseguradores i reasseguradores com per als mediadors d’assegurances.

El Reial decret no és aplicable als contractes d’assegurança subscrits amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

Quant als contractes de mediació i distribució d’assegurances subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor de Reial Decret Llei, hauran d’adaptar-se a les noves obligacions d’informació i normes de conducta que siguin aplicables.