seguros

EL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ DE LA RECLAMACIÓ ENTRE ASSEGURADORES PER CONCURRÈNCIA EX ART 32 LLEI 50/1980

Com ja és conegut, l’article 32 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, regula els supòsits de concurrència d’assegurances, és a dir, la situació generada quan dues o més pòlisses proporcionen cobertura per a un mateix risc.

Per això, estableix el citat precepte que “els asseguradors contribuiran a l’abonament de la indemnització en proporció a la mateixa suma assegurada, sense que es pugui superar la quantia del dany”. I, en aquest sentit que “l’assegurador que ha pagat una quantitat superior a la que proporcionalment li correspongui pot repetir contra la resta dels asseguradors.

seguros

Precisament el termini de prescripció per a l’exercici d’aquesta acció de reemborsament, ha donat lloc a dos posicionaments, que parteixen de dos principis diferents, a saber:

a.-) El primer d’ells, sosté que es tracta d’una acció derivada del mateix contracte d’assegurança, de manera que el termini de prescripció és de dos anys, de conformitat amb el que disposa l’article 23 de la mateixa Llei de Contracte d’assegurança, en seu de durada de contracte d’assegurança i prescripció, per a les accions derivades d’assegurança de danys.

b.-) El segon, sosté que es tracta d’una acció de caràcter personal, ja que la seva naturalesa jurídica és la de retorn i de reemborsament, i per tant, d’aplicació els articles 1145 i 1158 del Codi Civil, en seu d’obligacions, respectivament. Per això, el termini de prescripció seria el d’aquestes accions 5 anys (1964. 2 Codi Civil) o 10 anys (art 121-20 CCAT),

Aquest últim criteri ha estat l’adoptat per la Sentència de l’AP de Barcelona núm. 10/2020, Secció 16a, de 30 de gener de 2020, Ponent Jordi Sans Fernández.

Efectivament, no pot negar-se que l’acció exercida ex art 32 LCS tingui la seva raó de ser en l’existència del contracte d’assegurança. No obstant això, qüestió diferent són els drets i obligacions derivades del pagament de la prestació entre les asseguradores que es troben en situació de concurrència, així com la naturalesa jurídica de l’acció per reintegrar al seu patrimoni les quantitats satisfetes per compte d’un altre assegurador, que són de caràcter personal.

 

Roman_Pinana_GES40_1

Román Piñana

Soci Advocat