Noves exigències d’estalvi d’energia i salubritat per a les edificacions

El 27 de desembre passat de 2019 va publicar al BOE el Reial Decret 732/2019 de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació que servirà per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis i que recull, entre altres qüestions, el nou “Document Bàsic d’Estalvi d’Energia” i la nova secció del “Document Bàsic de Salubritat” dedicada a la protecció dels edificis enfront de l’exposició a el gas radó.

La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, defineix el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) com el marc normatiu que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i de les seves instal·lacions.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) que preveu aquesta Llei es va aprovar mitjançant el Reial Decret 314/2006, de 17 de març.

La Directiva 2010/31/UE, del Parlament Europeu i de Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, estableix l’obligació de revisar i actualitzar els requisits mínims d’eficiència energètica periòdicament, a intervals no superiors a cinc anys, per tal d’adaptar-los als avenços tècnics del sector de la construcció. Per això, era necessària una nova revisió de el Document Bàsic DB-HE d’«Estalvi d’Energia». En aquesta revisió s’introdueixen modificacions en l’estructura de les exigències bàsiques per adaptar-les a la normativa europea, es revisen els valors mínims d’eficiència energètica que han de complir els edificis i s’actualitza la definició d’edifici de consum d’energia gairebé nul.

D’altra banda, el 5 de desembre de 2013 es va aprovar la Directiva 2013/59/EURATOM del Consell, de 5 de desembre de 2013, per la qual s’estableixen normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l’exposició a radiacions ionitzants. En aquesta Directiva s’obliga als Estats membres a establir nivells nacionals de referència per a les concentracions de radó en recintes tancats i a adoptar mesures adequades per limitar la penetració del radó en els edificis.

A conseqüència de l’anterior i per a la transposició parcial d’aquesta Directiva, mitjançant el reial decret s’introdueix una nova exigència bàsica de salubritat HS 6, de protecció enfront el gas radó, per la qual s’obliga a que, en els edificis situats en els termes municipals en els quals s’ha apreciat un nivell de risc no menyspreable, es disposin dels mitjans adequats per limitar el risc previsible d’exposició inadequada al seu interior, a radó procedent del terreny. Aquesta exigència bàsica és desenvolupada mitjançant la inclusió d’una nova secció en el document bàsic DB HS de «Salubritat», on es caracteritza i quantifica l’exigència, i s’estableixen els criteris per a la verificació i justificació del seu compliment.

Així mateix, tenint en compte els efectes que sobre els tancaments exteriors de l’edifici podrien derivar-se de l’increment de les noves exigències reglamentàries d’eficiència energètica, es realitzen algunes modificacions en el Document bàsic DB SI de «Seguretat en cas d’incendi», per limitar adequadament el risc de propagació de l’incendi per l’exterior de l’edifici.

Les anteriors modificacions seran d’aplicació obligatòria a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents per a les que, en ambdós casos, se sol·liciti llicència municipal d’obres un cop transcorregut el termini de sis mesos des que entri en vigor. És a dir, per a les llicències d’obres sol·licitades a partir del 28 de juny de 2020.