La Responsabilitat Professional dels Corredors en el Reial decret llei 3/2020 per a la transposició de la Directiva de Distribució d’Assegurances

El text que finalment ha estat aprovat per transposar la Directiva de Distribució d’Assegurances pel que fa a la responsabilitat dels corredors s’ha vist modificat en relació amb l’últim Projecte de Llei presentat al Congrés el 7 de juny de 2018.

En efecte, el Projecte en el seu article 29 relatiu a concepte de corredor eliminava les referències a les funcions del corredor relatives a vetllar per les concurrències de requisits que ha de reunir la pòlissa per a la seva eficàcia i plenitud d’efectes i també a assessorar en cas de sinistre que si es contenien en la Llei 26/2006.

El nou text aprovat pel Reial Decret-Llei recupera aquesta menció i manté la redacció de la Llei 26/2006 pel que fa a les funcions dels corredors. Així, l’article 155 de Reial decret llei estableix:

Són corredors d’assegurances les persones físiques o jurídiques que realitzen l’activitat de distribució d’assegurances, oferint assessorament independent basat en una anàlisi objectiva i personalitzat, a qui demanen la cobertura de riscos. Els corredors d’assegurances han d’informar qui intenti concertar una assegurança sobre les condicions del contracte que al seu parer convé subscriure i oferir la cobertura que d’acord amb el seu criteri professional, millor s’adapti a les necessitats d’aquell; així mateix, han de vetllar per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa d’assegurança per a la seva eficàcia i plenitud d’efectes. Igualment estan obligats durant la vigència del contracte d’assegurança en què hagin intervingut a facilitar el prenedor, a l’assegurat i al beneficiari de l’assegurança la informació que reclamin sobre qualsevol de les clàusules de la pòlissa i, en cas de sinistre, a prestar-los la seva assistència i assessorament.

El motiu pel qual havien quedat eliminades aquestes funcions de corredor de la seva regulació resulta desconegut, possiblement hagi estat un oblit de legislador.

Veurem que passa amb el debat i votació per a la convalidació del Reial decret llei al Congrés que ha de tenir lloc en el termini màxim de 30 dies, possiblement el text romandrà inalterat.