Ges40 analitza l’impacte de la Sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem

Ges40 analitza l’impacte de la Sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem de l’11 de setembre de 2019 sobre la clàusula de venciment anticipat continguda en els contractes de préstec hipotecari

Després de les resolucions del TJUE a les qüestions prejudicials plantejades, el Tribunal Suprem en la seva funció d’harmonització, es pronuncia finalment sobre els supòsits en què és procedent sobreseure les execucions hipotecàries en curs en què no s’hagi produït encara el lliurament de la possessió. Proposa l’article 24 de la Llei dels contractes de crèdit Immobiliari, com a “element orientatiu de primer ordre” per valorar l’essencialitat de l’obligació incomplida, la gravetat de l’incompliment amb relació a la quantia i durada del préstec, i la possibilitat real del consumidor d’evitar aquesta conseqüència. Permetent en determinats supòsits, emparar la continuació de l’execució en la concurrència dels requisits exigits en aquest article, tot i que la clàusula de venciment anticipada continguda en l’escriptura sigui nul·la. A més, estableix la possibilitat d’instar noves demandes executives, en determinats supòsits en què s’hagi prèviament declarat el seu sobreseïment.

Descarrega’t la presentació completa aquí!