Entrades per g4-administrador

Nou text refós de la Llei Concursal

El Reial Decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal, té com a objectiu ordenar en un sol text les reformes successivament aprovades en l’àmbit del dret concursal, així com facilitar la comprensió i eliminar tant preceptes contradictoris com duplicitats, de manera que el text final […]

La Guia de bones pràctiques per a l’aplicació del barem d’autos

En els últims temps, els països que conformen la Unió Europea han abraçat una política basada en la millora de la qualitat tècnica de les normes jurídiques, gràcies a un procés d’avaluació durant l’elaboració i vigència d’aquestes. Així bé, un dels instruments per efectuar l’avaluació “ex post”, són les recomanacions de bones pràctiques, les quals […]

Pòlisses d’assegurança col·lectives: acceptació de clàusules limitadores per part de l’assegurat

L’article 7 de la Llei de contracte d’assegurança distingeix entre la figura del prenedor de l’assegurança i la de l’assegurat: “el prenedor de l’assegurança puc contractar l’assegurança per compte propi o aliè“. Així, mentre que el prenedor de l’assegurança és la persona que contracta l’assegurança en nom propi i és part en el contracte; l’assegurat és […]

EL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ DE LA RECLAMACIÓ ENTRE ASSEGURADORES PER CONCURRÈNCIA EX ART 32 LLEI 50/1980

Com ja és conegut, l’article 32 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, regula els supòsits de concurrència d’assegurances, és a dir, la situació generada quan dues o més pòlisses proporcionen cobertura per a un mateix risc. Per això, estableix el citat precepte que “els asseguradors contribuiran a l’abonament de la indemnització en proporció […]

Moratòria en el pagament d’hipoteques

L’actual situació de crisi sanitària i les mesures de confinament adoptades tenen un impacte incommensurable en l’economia domèstica. En aquest context, una de les mesures adoptades pel Govern és la previsió d’una moratòria en el pagament de les hipoteques destinades a la compra d’habitatge habitual, mesura destinada només als supòsits de vulnerabilitat econòmica. En concret, […]

La Responsabilitat Professional dels Corredors en el Reial decret llei 3/2020 per a la transposició de la Directiva de Distribució d’Assegurances

El text que finalment ha estat aprovat per transposar la Directiva de Distribució d’Assegurances pel que fa a la responsabilitat dels corredors s’ha vist modificat en relació amb l’últim Projecte de Llei presentat al Congrés el 7 de juny de 2018. En efecte, el Projecte en el seu article 29 relatiu a concepte de corredor […]

Transposició de la Directiva de Distribució d’Assegurances

Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 3/2020 de 4 de febrer de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea. El Reial decret llei que consta de 2 llibres i transposa juny Directives, entre altres, la Directiva 2016/97 de Parlament Europeu i […]