Entrades per g4-administrador

LA IMPORTÀNCIA D’ UN BON CONSENTIMENT INFORMAT PER EVITAR RESPONSABILITAT PROFESSIONAL MÈDICA.

En aquest article donarem unes breus pinzellades sobre un document de gran transcendència per poder evitar l’exigència de responsabilitat mèdica  basada en defectes d’informació. Ens referim al de sobra conegut consentiment informat, manifestació del principi d’autonomia del pacient entès com el dret a decidir sobre les intervencions que afecten l’esfera de la seva salut. Malgrat […]

COMPONENTS D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE (III): IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE RISCOS

Com a tercera entrega del conjunt d’articles relatiu als elements essencials que han de conformar tot bon Sistema de Gestió de Compliance  (SGC), mereix la pena aturar-nos en aquest moment en la Identificació i Anàlisi de Riscos, conseqüència directa del Context elaborat amb anterioritat. Si bé aquest pas previ podria identificar-se en termes mèdics amb […]

L’ERA DELS DRETS DIGITALS. EL DRET A L’ OBLIT.

En una època on Internet cobra cada vegada més importància en les relacions humanes, el Dret no pot quedar-se enrere. Sorgeixen noves realitats, i amb això nous conflictes que han de ser objecte de protecció en virtut del Contracte Social. És per aquesta raó que en els darrers anys els reguladors europeus i nacionals han […]

CAS D’ ÈXIT: SOBRESEÏMENT DE DEMANDA DE RESPONSABILITAT D’ ARQUITECTE PER MANCA DE LEGITIMACIÓ

A l’hora d’enfocar qualsevol defensa, són tan importants els aspectes formals com les qüestions de fons.  Un aspecte formal aparentment sense rellevància, pot fer-nos guanyar un cas. A GES40 hem tingut recentment un cas d’ èxit amb l’ arxiu d’ una demanda interposada per comunitat de propietaris en reclamació de danys constructius per responsabilitat professional […]

DISTINCIÓ ENTRE CLÀUSULES DELIMITANTS, LIMITANTS I NOCIVES EN ELS CONTRACTES D’ASSEGURANCES

És comú en les demandes d’assegurances que els advocats participin en llargues discussions sobre la naturalesa limitant o delimitant d’una clàusula en el contracte d’assegurança. Aquesta discussió és de vital importància perquè el resultat de la demanda pot dependre de la classificació de la clàusula com d’un tipus o un altre. A més de limitar […]

COMPONENTS D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE (I): EL CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ

D’entre els documents que conformen en termes generals la documentació d’un Sistema de Gestió de Compliance, segurament el que cobra (o hauria de cobrar) major importància és el Context de l’Organització. No per ser el primer d’ells, sinó pel que, en la seva essència, implica: Un fidel reflex de l’organització a partir del qual es […]

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LOCAL DE NEGOCI– CLÀUSULA REBUS SIC STANTIBUS

Com a conseqüència de l’actual pandèmia de Covid-19 gran quantitat de negocis estan travessant veritables dificultats a causa de les restriccions imposades en el desenvolupament de l’activitat econòmica. En aquest context, s’estima que van ser insuficients les mesures adoptades pel govern Espanyol en ple estat d’alarma. Exemple d’això és el Reial decret llei 15/2020 de mesures […]

Nou text refós de la Llei Concursal

El Reial Decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal, té com a objectiu ordenar en un sol text les reformes successivament aprovades en l’àmbit del dret concursal, així com facilitar la comprensió i eliminar tant preceptes contradictoris com duplicitats, de manera que el text final […]

La Guia de bones pràctiques per a l’aplicació del barem d’autos

En els últims temps, els països que conformen la Unió Europea han abraçat una política basada en la millora de la qualitat tècnica de les normes jurídiques, gràcies a un procés d’avaluació durant l’elaboració i vigència d’aquestes. Així bé, un dels instruments per efectuar l’avaluació “ex post”, són les recomanacions de bones pràctiques, les quals […]