Moratòria en el pagament d’hipoteques

L’actual situació de crisi sanitària i les mesures de confinament adoptades tenen un impacte incommensurable en l’economia domèstica. En aquest context, una de les mesures adoptades pel Govern és la previsió d’una moratòria en el pagament de les hipoteques destinades a la compra d’habitatge habitual, mesura destinada només als supòsits de vulnerabilitat econòmica.

En concret, es preveu en els articles 7 al 16 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Els requisits per poder optar a aquesta moratòria són:

En primer lloc, s’ha de tractar d’un préstec garantit amb hipoteca immobiliària per a l’adquisició de l’habitatge habitual. Per tant, en virtut d’aquesta mesura, no es pot sol·licitar l’ajornament d’un altre tipus de préstecs personals sense garantia real, ni tampoc als préstecs immobiliaris els quals la destinació no sigui l’adquisició de l’habitatge habitual.

Davant d’això, sorgeix la qüestió sobre si la moratòria és aplicable a les segones hipoteques sobre l’habitatge habitual on el destí sigui diferent de l’adquisició de l’habitatge. Per exemple, els préstecs destinats al finançament d’un negoci.

 

En segon lloc, per poder-se beneficiar d’aquesta mesura, el deutor ha de trobar-se en els supòsits previstos de vulnerabilitat econòmica:

a) Que el deutor hipotecari passi a estar en situació d’atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:

i.Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (des d’ara IPREM)

ii.Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitat familiar monoparental.

iii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

iv.En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

v.En el cas que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de cinc vegades l’IPREM.

c) Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

d) Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge, en els termes que es defineixen en el punt següent.

Aquestes mateixes mesures també s’apliquen als fiadors i avaladors del deutor principal, respecte del seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions que les establertes per al deutor hipotecari.

El termini per a la qual sol·licitar s’estén fins quinze dies després de la fi de la vigència del reial decret llei que en principi està previst per a un mes des de la seva entrada en vigor, per la qual cosa en principi, es podrà sol·licitar fins al 3 de maig.

La sol·licitud s’ha d’efectuar davant el creditor, és a dir davant el banc o entitat financera que hagi concedit el préstec, el qual l’haurà d’implementar en un termini màxim de 15 dies.

La implementació de la moratòria comportarà que durant el seu període de vigència, l’entitat creditora no pot exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització de capital o pagament d’interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge. Tampoc es meriten interessos ni ordinaris ni moratoris.

El text legal preveu una disposició destinada a dissuadir de l’abús d’aquesta mesura extraordinària, disposant la responsabilitat del deutor pels danys i perjudicis que hagi ocasionat a conseqüència de la seva indeguda aplicació sense reunir els requisits per a això, així com les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre.

Sobre l’import dels danys i perjudicis produïts, la quantificació sembla complicada, ja que el dany per a les entitats financeres d’aquesta imposada refinançament es produirà en tot cas tant en els supòsits en què la seva aplicació sigui deguda com indeguda. En qualsevol cas, l’import dels danys i perjudicis no pot ser inferior al benefici indegudament obtingut pel deutor per l’aplicació de la norma.

Finalment, també incorrerà en responsabilitat el deutor que, voluntàriament i deliberadament, busqui situar o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’obtenir l’aplicació d’aquestes mesures, corresponent l’acreditació d’aquesta circumstància a l’entitat amb la qual tingui concertada al préstec o crèdit.